Lyngåkra gravfält

På höjder begravde människorna sina döda under bronsåldern. Gravarna byggdes för att synas vida omkring.

Lyngåkra gravfält består av 20 gravar. De flesta av dem, 15 st, är stensättningar och fyra är högar. Slutligen finns det två resta stenar som också är gravmarkeringar.

Ingen undersökning av gravfältet är gjord så någon exakt datering kan man inte göra., men av erfarenhet vet vi att dessa gravtyper byggdes i Halland under bronsåldern och järnåldern.

Sex stenar med skålgropar finns spridda på gravfältet. Skålgroparna har troligen knackats in i kultiskt syfte. De anses ha tillkommit under bronsåldern.

Forntidens folk utnyttjade de torra höglänta markerna till att bo och färdas på. Höjderna var också mer lättodlade än dalgångarnas tunga lerjordar. Dessa började odlas upp först under järnåldern. Istället användes dalgångarna till betesmark. Det finns många förhistoriska gravfält kring Harplinge kyrka. Det visar att trakten var ett gynsamt område att bo i under forntiden.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: